Vokietija

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2024.01.18 16:43
 1. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos FR sutartis dėl kapitalo investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments
  Bona, 1992.02.28.
  Įsigaliojo 1997.06.27.
  Neteko galios 2021.09.04.
  "V.Ž." - 1997 Nr. 60.
  1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 2. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės dėl susisiekimo jūrų transportu
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on sea communication
  Vilnius, 1992.07.28
  Įsigaliojo 1994.03.22
  "V.Ž." - 1994 Nr.59
 3. Deklaracija dėl Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos santykių pagrindų
  Declaration on the basis of relations between the Republic of Lithuania and the Federal Republic of Germany
  Bona, 1993.07.21
  "V.Ž." - 1994 Nr.44
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on the Cooperation in the Field of Culture
  Bona, 1993.07.21
  Laikinai taikoma nuo 1994.08.05
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 83-4352.

 5. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl savitarpio pagalbos stichinių nelaimių ir stambių avarijų atvejais
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Federal Republic of Germany concerning mutual assistance in natural calamity and large accident cases
  Bona, 1994.03.15
  Įsigaliojo 1996.09.01
  "V.Ž." - 1996 Nr.87
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on international transport of passengers and goods by roads
  Kylis, 1995.06.19
  Įsigaliojo 1995.07.19
  "V.Ž." - 1995 Nr.62
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl konsultavimo ir bendradarbiavimo pagrindų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on the consultations and cooperation
  Vilnius, 1995.10.05
  Įsigaliojo 1996.04.05
  "V.Ž." - 1996 Nr.76
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vokiečių karių kapų priežiūros Lietuvos Respublikoje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany concerning the care of the graves of the German soldiers' in the Republic of Lithuania
  Bona, 1996.07.04
  Įsigaliojo 1997.08.30
  "V.Ž." - 1997 Nr.21
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl finansinio bendradarbiavimo (Projektas "DEG dalyvavimas kapitale ir paskola Lietuvos vystymo bankui")
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on financial cooperation (Project "DEG participation in capital and loan to Lithuanian Development Bank)
  Vilnius, 1996.07.05
  Įsigaliojo 1997.02.13
  "V.Ž." - 1997 Nr.11
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl paramos suteikimo nacių režimo aukoms Lietuvoje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on the financial support for Nazism victims in Lithuania
  Sudaryta pasikeičiant notomis 1996.07.26
  Įsigaliojo 1996.07.26
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
  Air transport agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany
  Vilnius, 1997.02.17
  Įsigaliojo 2000.05.26
  "V.Ž." - 2000 Nr.41
 12. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės dėl mašrutų tvarkaraščio galiojimo (susitarimas sudarytas pasikeičiant notomis)
  Arrangement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on the validity of the route schedule (concluded by the exchange of notes)
  1997.02.13, 1997.02.14
  Įsigaliojo 2000.05.26
  "V.Ž." - 2000 Nr.41
 13. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Federal Republic of Germany for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital
  Vilnius, 1997.07.22
  Įsigaliojo 1998.11.11
  "V.Ž." - 1997 Nr.106
  13.1. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama 1997 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo
  Protocol amending the Agreement of 22 July 1997 between the Republic of Lithuania and the Federal Republic of Germany for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital
  Vilnius, 2022-09-30.
  Įsigaliojo 2023-12-19.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2023 m. gegužės 11 d. įstatymu Nr. XIV-1946.
  Skelbtas TAR, 2023-06-09, i. k. 2023-11546.
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on the mutual protection of classified information
  Vilnius, 1998.03.05
  Įsigaliojo 1999.05.17. Neteko galios 2021.10.15 (įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos).
  "V.Ž." - 1999 Nr.48
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės Sutartis dėl asmenų grąžinimo/perėmimo (Readmisijos Sutartis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on the readmission/admission of persons.
  Berlynas, 1998.12.16
  Įsigaliojo 2000.01.01
  "V.Ž." - 1999 Nr.103
 16. Protokolas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 16 d. Sutarties dėl asmenų grąžinimo/perėmimo (Readmisijos Sutarties) vykdymo
  Protocol on the implementation of the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Federal Government of the Republic of Germany on the readmission/admission of persons
  Berlynas, 1998.12.16
  Įsigaliojo 2000.01.01
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on abolition of visa requirements
  Vilnius, 1999.02.15
  Įsigaliojo 1999.08.03
  "V.Ž." - 1999 Nr.61
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on the cooperation in combating organised crime, terrorism and other major crimes
  Vilnius, 2001.02.23
  Įsigaliojo 2003.07.10
  "V.Ž." - 2002 Nr.57
 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo
  Palanga, 2009-05-15.
  Įsigaliojo 2010-06-30.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 991.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2009 m. Nr. 117-4994.
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio atstovavimo vizų išdavimo procedūrose per diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas
  Vilnius, 2010-08-24.
  Įsigaliojo 2010-11-17.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1521.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ 2010 m. Nr. 133-6766.
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių ir Vokietijos Federacinės Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje (Lietuvos ir Vokietijos susitarimas dėl ginkluotųjų pajėgų narių atvykimo)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany concerning Temporary Stays of Members of the Armed Forces of the Republic of Lithuania and the Armed Forces of the Federal Republic of Germany  in the Territory of the other State (Lithuanian-German Visiting Forces Agreement)
  Vilnius, 2020-06-30.
  Įsigaliojo 2021-09-13. Laikinai taikytas nuo 2020-06-30 tiek, kiek jo nuostatų taikymas neprieštarauja Šalių nacionalinei teisei.
  Ratifikuotas 2021 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. XIV-284.
  Skelbta TAR 2020-12-10, i. k. 2020-26715.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federal Republic of Germany on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
  Vilnius, 2020-06-25.
  Įsigaliojo 2021-10-15.
  Ratifikuotas 2021 m. rugsėjo 30 d. įstatymu Nr. XIV-558.
  Skelbta TAR 2021-12-02, i. k. 2021-24950.